Rada Parafialna

 

 

Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD)
w Archidiecezji Katowickiej

 1. PRD stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.
 2. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno – kulturowe.
 3. W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian, (w sumie maksymalnie 25 osób). Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

3.1. Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3 .2. Z urzędu należą do PRD:

3.2.1. Proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.

3.2.2. Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.

3.2.3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.

3.2.4. Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).

3.3. Z mianowania proboszcza do PRD należą:

3.3.1. Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.

3.3.2. Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich powinni być także przedstawiciele młodzieży.

 1. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD wybranych przez parafian wynosi od 6 – 12. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.
 2. Zastępca przewodniczącego PRD ( = proboszcza ) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz PRD, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.
 3. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie: „Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.
 4. Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.
 5. Ze względu na doradczy charakter PRD w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Kurią Metropolitalną
 6. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

9.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.

9.2. W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru parafian albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

9.3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

 1. W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

10.1. Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.

10.2. Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów do PRD.

10.3. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup Katowicki, po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

 1. Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.
 2. Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia p.w. Narodzenia NMP w Golasowicach, siedziba: Golasowice, M. Reja 11.